Služby

Charakter činností

 • Oceňování podniků i jejich částí výnosovými, majetkovými metodami.
 • Oceňování veškerých hmotných i nehmotných složek majetku fyzických
  i právnických osob.

Rozsah služeb

 • ocenění podniku (tj. čistého obchodního jmění) jako celku i veškerých jednotlivých složek jeho obchodního majetku: nehmotný majetek, hmotný investiční majetek (dlouhodobý i krátkodobý), zásoby, pohledávky (v podniku i pro účely postoupení), finanční majetek, nákladové rezervy, závazky krátkodobé i dlouhodobé
 • ocenění obchodních a vypořádacích podílů
 • ocenění majetkové podstaty podniků v insolvenci anebo likvidaci
 • ocenění cenných papírů
 • ocenění peněžitých a nepeněžitých vkladů
 • stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění
 • přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 • stanovení - ověření kupních cen majetku pro daňové účely nebo pro stanovení ceny obvyklé
 • ocenění předmětu dražby dobrovolné i nedobrovolné

“Veškerou činnost vykonávám s respektováním zásad a pravidel
Zák. č. 36/1967 Sb., s dodržováním absolutní diskrétnosti a mlčenlivosti na ochranu zájmů klienta, jeho obchodního tajemství.”

Aplikované oceňovací metody

Oceňování provádím dle charakteru předmětu ocenění a účelu ocenění s použitím:

 1. Výnosových metod (výnosovým způsobem)
  • zejména metodou diskontovaných peněžních toků (DCF)
  • metodou kapitalizovaných čistých výnosů (KČV) v paušální i analytické variantě)
  • metodou ekonomické přidané hodnoty (EVA)
 2. Majetkových metod (majetkovým způsobem)
  • zejména substanční hodnotou (tzv. neúplnou) na principu reprodukčních cen
  • likvidační hodnotou

Kategorie hodnot

Výstupem oceňovacího procesu je odhad hodnoty oceňovaného předmětu. Dle oceňovací metody, cíle a přístupu k ocenění jsou v oceňovací praxi výstupem zejména tyto hodnoty:

 • tržní hodnota (odpovídá ceně obvyklé)
 • subjektivní hodnota (investiční)
 • objektivizovaná hodnota
 • Kolínská škola (s různými funkcemi – poradenská, rozhodčí, argumentační, komunikační, daňová)

Legislativa

Oceňování provádím v souladu s aktuálními poznatky a pravidly oceňovací teorie
a praxe, v souladu s mezinárodními oceňovacími standardy IVSC a s respektováním příslušných ustanovení českých předpisů, zejména:

 • zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev
 • zákona č. 513/1991 Sb. - obchodní zákoník
 • zákona č. 40/1964 Sb. - občanský zákoník
 • zákona č. 357/1992 Sb. - o dani dědické, darovací
 • zákona č. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů
 • zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení - insolvenční zákon
 • zákona č. 99/1963 Sb. - Občanský soudní řád
 • zákona č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, pro účely auditu a zjištění reálného stavu majetku
 • zákona č. 26/2000 Sb. - o veřejných dražbách z důvodu stanovení obvyklé ceny