Kvalifikace

Vysokoškolské vzdělání jsem získala denním studiem na VŠE v Praze, abs. 1978. V rámci celoživotního vzdělávání jsem
v roce 2005 absolvovala dvouleté studium institutu oceňování majetku (IOM) při VŠE v Praze – kurz oceňování podniků. Další doplňování kvalifikace si zajišťuji formou odborných krátkodobých seminářů – školení, organizovaných IOM
a jinými školícími agenturami se zaměřením zejména na oceňovací problematiku, ekonomiku a daně.

Zvláštní odbornost

Specializace: oceňovaní majetku

 1. koncesovaný odhadce na základě Koncesní listiny vydané Magistrátem města Kladna ze dne 20. 2. 2006 č.j. OŽ/2555/06/DAN pro předmět podnikání: oceňování majetku pro věci movité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik
 2. soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne
  20. 6. 2007, č.j. spr. 4099/2006 pro základní obor: ekonomika, pro odvětví: ceny a odhady se specializací: oceňování podniků

Specializace: ostatní

 1. správce konkursní podstaty

Praxe

 • 1978-1981 analytik výpočetního střediska POLDI SONP
 • 1983-1988 gestor pro podniky místního hospodářství Středočeského kraje pro ústředně plánované položky hutního materiálu a neželezných kovů
 • 1989-1991 vedoucí sekretariátu Okresního kovopodniku v Kladně
 • 1991-1992 likvidátorka Kovopodniku st.p. v Kladně
 • 1992-1996 finanční ředitelka Bateria Slaný a.s.
 • 1997–2016 generální ředitelka společnosti PALABA a.s.

Lustrační osvědčení
“Dne 29. 7. 1992 mi bylo pod č.j. 1D-4846/1-040/1-LU-92 vydáno osvědčení o skutečnosti, že nejsem evidována jako osoba v §2 odst. 1, písm. a), b) nebo c) Zák. č. 451/1991 Sb.”